Waarom ik een paarse zak wil

Mensen die niet direct thuis zijn in de milieubranche, zullen misschien zich heel andere beelden voor het oog halen, maar lees eerst de tekst hieronder voor ik het risico loop dat je mij in het kruis komt trappen.

Vorige week kwam in de media dat minister Schauvliege de inzameling van plastics wil veralgemenen. Dat is een goede zaak, omdat plastic inderdaad een hoogwaardig en perfect recycleerbaar materiaal is. De huidige klassieke PMD-inzameling beperkt zich met de inzameling van plastic flessen tot de grote en gemakkelijk recycleerbare stromen, goed genoeg om de minimale recyclageresultaten te kunnen behalen.

Er worden momenteel (met te lang studiewerk, naar mijn idee) in proefprojecten een aantal systemen uitgetest. Er zijn varianten op de ‘roze’ zak (wat staat voor een afzonderlijke inzameling van plastics in een aparte zak) en de ‘paarse’ zak (wat staat voor een PMD+-zak of dus een PMD-inzameling waar ook bijkomende plastics in dezelfde zak mogen gedeponeerd worden).

Maar de keuze is volgens mij niet moeilijk. Het grootste probleem met de huidige PMD-inzameling is nu de moeilijke sorteerboodschap. Daardoor blijven na een ophaalronde heel wat zakken staan, die dan achteraf dikwijls (wegens ‘van niemand’) door de stad of gemeente moeten opgehaald worden en zo bij het restafval terecht komen. Ook binnen de wel ingezamelde zakken komen nog veel fouten voor: afvalintercommunales moeten regelmatig campagnes doen om het percentage aan zogenaamd ‘residu’ (wat niet uitgesorteerd kan worden) onder de 15% te houden. Dat probleem dreigen we te vergroten als er nog een nieuwe zak komt, met dus bijkomende sorteerregels en bijkomend risico op zakken die verkeerd gesorteerd in de straat blijven staan. Bovendien betekent een bijkomende zak ook een bijkomende ophaalronde, met huisvuilwagens die alle straten in een gemeente moeten aandoen en zo extra verkeer en extra vervuiling betekenen.

Het scenario met de paarse zak vangt die nadelen op: doordat de ‘P’ in PMD nu staat voor alle Plastics, en niet meer enkel voor Plastic flessen en flacons, worden de sorteerregels veel eenvoudiger en de kans op verkeerd sorteren veel kleiner.

Het is ook gemakkelijk combineerbaar met de noodzakelijke invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Deze week was nog in het nieuws dat de hoeveelheid zwerfvuil in 2 jaar tijd nog met 40% gestegen terwijl er een daling zou moeten gerealiseerd worden van 20% tegen 2022. We kunnen het zwerfvuilprobleem enkel structureel indijken door het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen en niet door de lapmaatregeltjes van ocharme 10 miljoen euro waar minister Schauvliege nu op rekent. Dat de PMD-inzameling dan niet meer zou haalbaar zijn is een van de tegenargumenten waar de industrie mee schermt. Maar als je tegelijkertijd een deel uit de PMD haalt (de drankverpakkingen) en een ander deel toevoegt (de yoghurtpotjes, botervlootjes, noem maar op…) dan hoeft het volume van de PMD-zak niet zoveel te krimpen (maar de restafvalzak des te meer).

De huidige verwerker slaagt er trouwens in om die verschillende soorten plastic machinaal van elkaar te scheiden, zodat dit ook geen belemmering is. De techniek staat ook op dat vlak niet stil.

Kortom, de paarse zak is duidelijk hét inzamelscenario van de toekomst. Waarop wachten we nog?

Advertenties

Ontwerp-bewaarschrift RUP uitbreiding slachthuis Tielt

Tielt, april 2017

 

Aan de Procoro
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 42
8200 Sint-Andries

 

Betreft: bezwaarschrift PRUP slachthuis Tielt

 

Beste,

 

Ik wens bezwaar in te dienen tegen het ontwerp PRUP voor het slachthuis van Tielt.

Deze uitbreiding is deels voorzien in herbevestigd agrarisch gebied. In deze zone zou de landbouwsector de rechtszekerheid moeten hebben dat dit in de toekomst bestemd blijft voor landbouwactiviteiten. Het is niet aanvaardbaar dat een dergelijke zone ingepalmd wordt voor een industriële activiteit.

Het bedrijf zorgt nu al voor een zware belasting van de omgeving door de grootschaligheid van de activiteit (o.a. geurhinder, geluidshinder, lichtverontreiniging, risico door opslag van grote hoeveelheden gevaarlijke producten, transport,…). Het is niet wenselijk dat hier verdere uitbreidingen worden toegestaan. Een belangrijk element van de overlast voor de omwonenden, het zwaar verkeer via woonstraten, kan aangepakt worden op basis van het planologisch attest. Hierdoor kon de nieuwe toegangsweg naar de Wingensesteenweg vergund en gerealiseerd worden.

De recente vaststellingen van zware dierenmishandeling is een bijkomend argument om de geplande uitbreiding niet toe te laten. De grootschaligheid van een dergelijke activiteit zorgt voor een risico op het behandelen van dieren als een product in plaats van een levend wezen. De gevolgen daarvan konden we vaststellen in de reportage van Animal Rights. Het bijkomend uitbreiden van het bedrijf vergroot dit risico alleen maar. Het inpalmen van agrarisch gebied zou bijzonder cynisch zijn voor een bedrijf dat de varkenssector zo’n schade heeft aangedaan door geen rekening te houden met het dierenwelzijn.

 

Hoogachtend,

(naam, adres, handtekening)

 

Kan ook eenvoudig digitaal verstuurd worden via procoro@west-vlaanderen.be