’t Veld: 2 maten en gewichten ten koste van natuur

Tussenkomst bij de voorlopige vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ’t Veld:

In het dossier van het PRUP rond provinciedomein ’t Veld doen wij toch een aantal merkwaardige vaststellingen:

·       De provincie is hier zuiniger met het inpalmen van landbouwgrond dan in herbevestigd agrarisch gebied. Terwijl we hier spreken over een AGNAS-gebied (afbakening agrarische en natuurlijke structuur), waar versterking van de natuurwaarden en bosstructuren de doelstelling is. Herbevestigd agrarisch gebied opofferen voor de uitbreiding van een bedrijf dat niets met landbouw te maken? Geen enkel probleem, en we compenseren dat allemaal op de Kemmelberg! Maar een buffer langs een waardevol bos, provinciaal domein, in een zeer natuurarme streek? Oei, oei, 15 meter, dat is teveel, laat ons dat beperken tot 10 meter.

·       De provincie heeft ook plannen om een volledig nieuw provinciaal domein op te richten even verderop. Maar ze maakt wel de administratie Omgeving wijs dat de provincie geen middelen heeft om een verbinding in bosgebied te realiseren tussen het huidige domein en de kleinere bosjes. En ik spreek over wijsmaken, want uit het dossier en de commissievergadering leiden we af dat dit helemaal de reden niet is, maar dat wordt wel blijkbaar zo opgenomen in het verslag van de plenaire vergadering over dit dossier.

·       En voor diezelfde vraag tot uitbreiding wordt geargumenteerd dat de provincie uitvoeringsgerichte RUP’s maakt, dus enkel een bestemming geeft als ze zeker is dat iemand die bestemming dan zal realiseren. Tiens, als dat inderdaad de bedoeling is, waarom werkt de provincie dan verder aan het RUP voor de omleidingsweg rond Anzegem? De bevolking is tegen, het gemeentebestuur is tegen en de Vlaamse overheid, die dat dan zou moeten aanleggen, zegt dat ze geen geld hebben om dat uit te voeren. Blijkbaar is de uitvoeringsgerichtheid een argument die met 2 maten en gewichten gehanteerd wordt.

·       En als alternatief voor die verbinding, is het dan de bedoeling van het RUP om kleine landschapselementen te voorzien. Maar daarvoor wordt dan gerekend op de vrijwillige medewerking van de betrokken eigenaars en landbouwers. Agentschap Natuur en Bos waarschuwt dat zo’n systeem voor zo’n kleine zone niet kan werken en staat of valt met de medewerking van slechts een zeer beperkt aantal betrokkenen. U moet mij dus eens uitleggen wat daar dan zo uitvoeringsgericht aan is, welke garanties er zijn dat dit dan wel uitgevoerd wordt? Idem dito met de aankoop van gronden: er wordt gerekend op minnelijke aankoop, dus tenzij u straks kan aankondigen dat er de komende maanden dossiers voor aankoop op de agenda staan, wat is daar de garantie op uitvoering?

Gezien de knelpunten die er op vandaag zijn, is het zeer terecht dat er een RUP gemaakt wordt. En we staan achter een aantal oplossingen die dit RUP doorvoert. Maar de afweging van de belangen van natuur versus landbouw gaan te eenzijdig richting landbouw. Er worden teveel kansen gemist om de natuur te versterken hoewel er in alle documenten zeer terecht gesteld wordt dat we hier in een zeer natuur- en bosarme regio zitten. Wij kunnen dan ook niet achter dit ontwerp-RUP staan.

Ook de reactie die iedereen van ons kreeg van mensen uit de buurt roept nog een aantal vragen op. Wij zijn niet met alle elementen die aangebracht worden eens, maar het is toch een merkwaardige vaststelling dat de provincie schrijft dat er een uitgebreid overlegtraject gevoerd werd, maar dat de omwonenden toch het gevoel hebben om niet ernstig genomen werden zijn in dit dossier.

Eén van de zaken waar de vrees misschien terecht is, is mogelijke hinder door het deponeren en stockeren van ruimingsslib. Tenslotte komt hier overstortwater van de riolering in terecht. Welke garanties zijn er dat dit inderdaad geen hinder oplevert?

Advertenties

Tussenkomst fietssnelweg langs Guldensporenpad/Trimaarzate tussen Avelgem en de Schelde

 

Beste collega’s,

Het is ondertussen voldoende bekend dat wij niet voor dit dossier te vinden zijn. Wij staan uiteraard ten volle achter het principe van de fietssnelwegen, maar waar we in natuurgebied en VEN-gebied zijn, dan moet de ruimtelijke bestemming primeren en het medegebruik zich daaraan aanpassen.

West-Vlaanderen, en zeker het zuiden ervan, heeft weinig natuur. Dus de weinige gebieden die er zijn, verdienen het om het nodige respect te krijgen. Nu dreigt de spoorwegbedding geprangd te worden tussen het bedrijf dat is mogen uitbreiden tot vlak naast de bedding en het asfalt van de fietssnelweg.

Mocht het in de praktijk mogelijk zijn, het zou een heel interessant experiment zijn: natellen hoeveel procent van de fietsers zich laten tegenhouden doordat een stukje van de fietssnelweg aangelegd wordt in een halfdoorlatende verharding in plaats van asfalt. Hoeveel mensen zouden niet op de fiets springen of een ander traject nemen hierdoor? We zullen het spijtig genoeg wellicht nooit weten.

Maar het zal wellicht ook nog een tijdje duren voordat we zullen weten hoeveel fietsers dit stuk asfalt aantrekt. Want de omgevingsvergunning die de provincie ondertussen aan zichzelf afgeleverd heeft, wordt uiteraard in een beroepsprocedure betwist. En het is een bizarre vaststelling, dat het bezwaar dat vanuit de natuurverenigingen ingediend werd, eigenlijk slechts heel onvolledig beantwoord wordt in het besluit van de deputatie. Vreemd, want deze discussie is niet nieuw. Het is al een hele tijd dat onder andere Natuurpunt protesteert tegen deze keuze. Een bezwaarschrift was dus te verwachten en de provincie kon zich vooraf voorbereiden op het goed argumenteren van de keuze die ze maakt. Maar lang niet alle elementen uit het bezwaar worden behandeld en er staan uitspraken in het besluit over de argumenten die gebruikt worden of over Natuurpunt, die feitelijk onjuist zijn, zodat het te verwachten is dat een beroepsprocedure of een procedure voor de Raad van State succesvol zal worden.

Daarnaast zou ik graag weten, meneer de gedeputeerde, welke maatregelen begrepen worden onder de volgende voorwaarde die opgenomen is in de omgevingsvergunning op advies van het College van burgemeester en schepenen: (citaat) ‘voor het uitvoeren van de werken in het natuurgebied moeten duidelijke maatregelen opgelegd worden om de impact op het natuurgebied zo veel mogelijk te beperken’. Dat is een zeer vage omschrijving dus ik hoop dat u duidelijkheid kunt verschaffen welke maatregelen opgenomen werden in de opdracht om die voorwaarde in te vullen.