ontwerp bezwaarschrift stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Ik wens als inwoner van West-Vlaanderen bezwaar in te dienen bij het ontwerp van stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

  1. Doelstellingen

De doelstellingen van deze plannen zijn veel te weinig ambitieus, zowel algemeen als specifiek in West-Vlaanderen. Het is onaanvaardbaar dat voor de hele provincie in 2027 slechts 1 waterlichaam aan de Europese doelstelling zou voldoen. Dit is reeds een uitgestelde termijn, gezien dit volgens de Europese richtlijn een verplichting was tegen 2015. Het is dan ook noodzakelijk dat deze plannen herwerkt worden zodat een veel groter deel van de waterlichamen een goede ecologische toestand zou behalen tegen 2027.

2. Waterzuivering

De aanleg van rioleringen en individuele zuiveringsinstallaties vordert niet snel genoeg om uitgevoerd te zijn tegen 2027. Er zijn dan ook dwingender maatregelen nodig om lokale besturen die in gebreke blijven in de verdere uitbouw van hun rioleringsstelsel hiertoe aan te zetten.

3. Overbemesting

Een deel van de verklaring van de slechte uitgangspositie in West-Vlaanderen is de hoge druk vanuit de veeteelt en de bijhorende mestproductie. Met een steeds groeiende veestapel is het een onmogelijke opgave om de waterkwaliteit in onze provincie op een voldoende peil te krijgen. De opeenvolgende mestactieplannen zijn er niet in geslaagd de problemen aan te pakken. Er moeten dan ook veel krachtiger maatregelen genomen worden, zoals een globale afbouw van de veestapel, afdwingbare doelen en teeltsturende maatregelen. Dit moet uiteraard gepaard gaan met flankerende maatregelen voor de sector.

4. Waterkwantiteit

Het is een bekend probleem dat de bodem in Vlaanderen voor een te hoog percentage verhard is. Daardoor worden 2 problemen veroorzaakt: verdroging doordat het water te weinig in de grond kan dringen en overstromingsproblematiek omdat bij hevige regenval het water te snel afgevoerd wordt. Door de voorbije droge zomers probeert de overheid initiatieven te nemen om aan beide problemen iets te doen, maar de verharde oppervlakte neemt desondanks nog steeds toe. Daarom is het wenselijk een systeem van infiltratiebonus in te voeren zodat er een financiële stimulans is voor particulieren en bedrijven om zo weinig mogelijk te verharden en zo weinig mogelijk water af te voeren.

5. Droogte

De voorbije jaren hebben aangetoond dat lange periodes van droogte een nieuwe uitdaging worden. Droogte zal noodgedwongen moeten behandeld worden als een nieuw ‘normaal’ en kan dus geen excuus zijn om bepaalde doelstellingen niet te halen. Het is dan ook van belang om zoveel mogelijk regenwater vast te houden. Dit komt in onze provincie ook de landbouw ten goede, die door zijn intensief karakter een grote waterbehoefte kent. Er zijn dan ook veel concretere maatregelen noodzakelijk rond afbouw van drainage, zoveel mogelijk ophouden van water vanaf de kleinste grachten en waterlopen, water niet via de riolering laten afvoeren bij bemalingen, controle van ondiepe grondwaterwinningen en captaties in waterlopen,…

6. Natuurontwikkeling

Het waterbeleid biedt kansen voor natuurontwikkeling en omgekeerd biedt bijkomende natuur ook kansen voor het waterbeleid. West-Vlaanderen is een natuurarme provincie, waar elke opportuniteit moet gegrepen worden om de biodiversiteit kansen te geven. Valleigebieden moeten opnieuw ingericht worden om als klimaatbuffer te dienen in plaats van als waterafvoerkanalen te dienen. Bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden moeten ingericht worden om een meerwaarde te creëren op vlak van biodiversiteit. Natuurlijke waterlopen met een voldoende ruime bufferstrook hebben ook recreatieve troeven.

7. Handhaving

Een beleid kan maar werken als de maatregelen ook nageleefd worden. Illegale ophogingen van grond in overstromingsgebied, illegale grondwaterwinningen, het verdwijnen van natuurlijke elementen in het landschap, niet naleven van voorwaarden uit vergunningen, het zijn praktijken die spijtig genoeg nog te vaak voorkomen en de inspanningen tenietdoen van wie het wel de regels naleeft. Daarom is een veel sterker uitgebouwd handhavingsbeleid een noodzakelijk sluitstuk van het beleid.

11 gedachten over “ontwerp bezwaarschrift stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

  1. Uiteraard vind ik dat er een eerlijke oplossing moet komen, los van politieke en economische ‘belangen’.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s